Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice
(przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760

/ DATA PODPISANIA UMOWY NA REALIZACJĘ
14/11/2019 r.
/ WARTOŚĆ UMOWY NA REALIZACJĘ

254 146 408,87 zł
/ ŁĄCZNA WARTOŚĆ KONTRAKTU

286 291 747 zł
/ NAZWA KONTRAKTU

„Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice
(przebudowa jezdni południowej) odcinek 2
od km 11+860 do km 33+760”

Cel inwestycji

Droga krajowa nr 18 zlokalizowana jest w III drogowym transeuropejskim korytarzu transportowym – połączeniem międzynarodowym E36/40 na terytorium Polski. Korytarz ten łączy Ukrainę, Słowację i południową Polskę z Dreznem i Berlinem. Droga krajowa nr 18 zaliczana jest do głównych dróg w Polsce o znaczeniu przemysłowym i turystycznym. Łączy ona Autostradę A-4 z przejściem granicznym w Olszynie. Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. W listopadzie 2004 roku rozpoczęty został pierwszy etap dostosowywania drogi krajowej nr 18 do parametrów przyszłej autostrady A18. Do istniejącej drogi dobudowana została równoległa, jezdnia północna, którą oddano do użytku w roku 2006.

Celem całego przedsięwzięcia jest dostosowanie w pełnym zakresie istniejącego układu drogowego (istniejącej drogi krajowej nr 18 na odcinku Olszyna - Golnice o długości 70 km) do parametrów autostrady i obowiązujących standardów sieci drogowej UE oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wymianę zdegradowanej nawierzchni jezdni południowej i dostosowanie nośności drogi do przenoszenia obciążenia 115 kN/oś przy uwzględnieniu prognozowanego natężenia. Inwestycja stanowi drugi etap budowy autostrady A18 (pierwszy to budowa jezdni północnej).

W związku z powyższym założono rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowej jezdni południowej, jej poszerzenie i odtworzenie konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu cementowego przy wykorzystaniu materiału uzyskanego z rozbiórki (do warstwy podbudowy betonowej).

Ponadto przewiduje się wyposażenie autostrady A18 we wszystkie niezbędne elementy ochrony środowiska, w tym w górne przejścia dla zwierząt.

Podstawowe informacje o inwestycji


Podpisanie Umowy z Wykonawcą: 14 listopada 2019 r.
Podpisanie Umowy z Konsultantem: 21 listopada 2019 r.
Przekazanie placu budowy: 9 stycznia 2020 r.
Rozpoczęcie robót: 30 marca 2020 r.
Okres budowy: 37 miesięcy
(bez wyłączenia okresów zimowych)
Zakończenie robót przewidywane na: wrzesień 2022 r.
Wartość kontraktu (brutto): 254 146 408,87 zł

Przebieg drogi


Inwestycja będzie realizowana w podziale na 4 odcinki.

Lokalizacja

Przebudowa i dostosowanie odcinka 2 o długości ok. 22 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Jest to odcinek 2, który zaczyna się w okolicach węzła Żary Zachód w stronę Wrocławia a kończy blisko 4 km przed węzłem Iłowa. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 roku.