Podwykonawcy


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Monitoring Podwykonawców, Usługodawców, Dostawców
L.p. Nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Umowa zawarta w dniu Kategoria podmiotu
PODWYKONAWCY
1 P.P.H.U. Gruzbet Recykling Malcer Bogdan Prace rozbiórkowe nawierzchni betonowej 21.03.2020 Podwykonawca
robót budowlanych
2 Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych "Megavat" Zdzisław Sarnacki Wykonanie zasilania SN 20kV OUA Żary wraz
z budowa stacji SN/nn o mocy 250kVA
23.06.2020
Aneks nr 1 z dn.18.06.2020
Podwykonawca robót budowlanych
3 Zakład Robót Inżynieryjnych
H.H. Chrobok Sp.j
Tymczasowe zabezpieczenia wykopu przy pomocy ścianek szczelnych 27.06.2020 Podwykonawca robót budowlanych
4 "FREZDROM" GRZEGORZ KAZIMIERCZAK Frezowanie nakładek łat bitumicznych
na nawierzchni jezdni południowej betonowej DK18
15.07.2020 Podwykonawca robót budowlanych
5 F.U.H. OKSEL Elżbieta Stachura Relokacja Laboratorium Polowego Zamawiającego 22.07.2020 Podwykonawca robót budowlanych
6 CONWAY STF Sp. z o.o. Sp. K. Dostawa i wbicie pali prefabrykowanych na obiektach
PZ-14a, PZ-19a, PZ-26a o dł. 19 854mb, bez pali testowych
17.07.2020 Podwykonawca robót budowlanych
7 CONWAY STF Sp. z o. o Sp. K. Produkcja i wbicie pali prefabrykowanych na obiektach PZ-14a, PZ-19a, PZ-26a, WA-21,jako testowych wraz z badaniami nośności oraz prdukcji pali pref. na WA-21 jako testowych i docelowych wraz z b.nośności W procedowaniu Podwykonawca robót budowlanych
8 Active Invest Sp. z o. o Budowa kanalizacji deszczowej W procedowaniu Podwykonawca robót budowlanych
9 Spero Contracting Sp. z o. o Wykonanie robót ziemnych pod fundamenty oraz platform roboczych pod roboty palowe 11.08.2020 Podwykonawca robót budowlanych
10 Zakład Robót Melioracyjnych Zbigniew Beuge Przebudowa urządzeń melioracji 12.08.2020 Podwykonawca robót budowlanych
11 IN SITU BUD Sp. z o. o Wykonanie stabilizacj podłoża Rm=2,5 Mpa spoiwem hydraulicznym 21.08.2020 Podwykonawca robót budowlanych
DOSTAWCY
1 KLIMATEST Trzynadlowski i Wspólnicy Spółka Jawna Wyposażenie laboratorium Zamawiającego 20.02.2020 Dostawca
2 Geolab Paweł Szkurłat Wyposażenie laboratorium Zamawiającego 21.03.2020 Dostawca
3 Toropol Sp. z o.o. Wyposażenie laboratorium Zamawiającego 21.03.2020
20.03.2020
02.04.2020
Dostawca
4 Controls Polska Sp. z o.o. Dostawa sprzętu laboratoryjnego 03.06.2020 Dostawca
5 Konsorcjum Stali S.A. Dostawa stali zbrojeniowej 27.06.2020 Dostawca
USŁUGODAWCY
1 "ARCHGEO" Piotr Janczewski Nadzór archeologiczny 20.02.2020 Usługodawca
2 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
"DIKAR" Dariusz Kruszyński
Ochrona saperska 20.02.2020 Usługodawca
3 Biuro Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
"LECH-DESIGN"
Organizacja ruchu zastępczego 20.02.2020
Aneks nr 1 z dn.18.05.2020
Usługodawca
4 OŚ EKO Sp. z o.o. Nadzór przyrodniczy 19.02.2020 Usługodawca
5 KA-RO Sp.z o.o. Obsługa geodezyjna budowy 12.03.2020 Usługodawca
6 Biuro Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego "LECH-DESIGN" Sp. z o.o. Wynajem tymczasowych separacyjnych barier stalowych,
wykonanie Projektów wraz z zatwierdzeniem Organizacji Ruchu Zastępczego z wyniesieniem, utrzymaniem i likwidacją
11.05.2020 Usługodawca
7 Laboratorium Budowlane Sp. z o.o. Obsługa laboratoryjna 11.05.2020 Usługodawca