Zakres robót
Budowa autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) Odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760 obejmuje w szczególności:

 1. Roboty przygotowawcze.
 2. Roboty drogowe w zakresie:
  • kilometraż istniejący w stosunku do kilometrażu projektowanego różni się o około 100m,
  • budowy odcinka autostrady tj. rozbiórki istniejącej betonowej jezdni południowej o szerokości 9,50 m i budowie nowej betonowej nawierzchni tej jezdni na długości około 21 km i szerokości 11,00 m, na odcinku od km 11+860,00 do km 23+901,85 oraz od km 24+932,90 do km 33+760,00 (odcinek od km 23+901,85 do km 24+932,90 został wybudowany w trakcie wykonywania jezdni północnej),
  • przebudowy węzła drogowego Żary Południe,
  • wzmocnienia podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp,
  • remontu drogi krajowej nr 27 na przebiegu przez węzeł Żary Południe,
  • budowy systemu odwodnienia drogowego,
  • budowy wzdłuż autostrady dróg serwisowych i wewnętrznych obsługujących przyległy teren, a także dojazdów do zbiorników i urządzeń podczyszczających budowy pasów włączania, wyłączania, wjazdów i wyjazdów dla MOP Rościce Płd. i MOP Wymiarki Płd.,
  • budowy wjazdów, zjazdów i przejazdów awaryjnych przez pas dzielący,
  • wykonania organizacji ruchu i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
 3. Budowę obiektów inżynierskich w ilości 8 szt.:
  • 3 górnych przejść dla dużych zwierząt,
  • 3 wiaduktów w ciągu autostrady (w ciągu jezdni południowej),
  • 1 mostu w ciągu autostrady (w ciągu jezdni południowej),
  • 1 przejścia dla małych zwierząt pod autostradą.
 4. Budowę przepustów drogowych o funkcji hydrologicznej, ekologicznej i mieszanej.
 5. Przebudowę istniejących urządzeń melioracyjnych. Wycinkę istniejącej zieleni oraz przeniesienie roślin objętych ochroną.
 6. Roboty branżowe związane z przebudową kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury nad i podziemnej.
 7. Wykonanie urządzeń ochrony środowiska.
 8. Wykonanie wszelkich robót związanych z przebudową i rozbiórką elementów kolidujących z inwestycją (w tym ogrodzenia drogowego). Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecza techniczne i socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i inne.
 9. Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy do stanu nie gorszego niż przed rozpoczęciem budowy, w tym zimowe utrzymanie.
 10. Zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
 11. Wykonanie wszelkich innych robót i opracowań jakie okażą się niezbędne dla zoptymalizowania i zrealizowania inwestycji.
 12. Uzyskanie decyzji administracyjnych pozwalających na użytkowanie inwestycji.