Aktualności
19.10 do 25.10.2020

W październiku, w okresie 19.10 do 25.10.2020 r. zrealizowano:

Prace drogowe
Inwentaryzacja wykonanych robót oraz tyczenie;
Profilowanie w. mrozoochronnej z zagęszczeniem 14+700 -15+400;
Magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną;
Wykop rowu: km: 14+170 – 14+720;
Odhumusowanie terenu pod drogi serwisowe km 11+869 – 12+100;
Wykonanie ulepszonego podłoża – stabilizacja cementem Rm 2,5MPa odc. km: 17+690 – 17+770;
Doprowadzenie gruntu do zaprojektowanej grupy nośności: km 32+500 - 33+000; 29+100 – 29+500;
Wykop (skarpy): km 30+500 – 30+700, 26+225 – 26+400;
Nasyp: 28+644 – 28+825; 29+180 – 29+552; 31+200 – 31+450;
Wymiana gruntu: km 25+820 – 26+000 (w trakcie wykop/nasyp);
Ulepszenie podłoże stabilizowane cementem: 23+720 – 23+901.

Prace mostowe
PZ-19a – Roboty ciesielskie i zbrojarskie segment skrajny i segment środkowy – podpora 1;
WA-25 – Betonowanie ław fundamentowych podpór;
WA-24 – Roboty ciesielskie i zbrojarskie płyty fundamentowej;
WA-25 – Roboty izolacyjne ław fundamentowych;
WA-24 – Betonowanie płyty fundamentowej podpór;
PZ-26a – Profilowanie terenu pod wykonanie warstwy wyrównawczej na podporze 2.

Roboty Branżowe
Energetyka:
Odbiory elektryczne wykonanej linii kablowej SN – km:19+270, 20+260 przez ENEA S.A. przed zbudowaną nowych słupów oraz likwidacją linii napowietrznej.
Roboty Ziemne na przełożonej linii nN dla zasilania stacji meteo w łącznicy 2 węzła Żary.
Kanalizacja Deszczowa:
Wykonanie wpustu wraz z przykanalikiem – km 13+713.
Melioracje:
Roboty przygotowawcze polegające na analizie spływu wód oraz wizji lokalnej, która wytypowała odcinki rowów poza zakresem robót zasadniczych do koniecznej renowacji, której brak uniemożliwi wykonanie zasadniczych robót z zakresu melioracji w km 31+300 – 31+550.

Stały nadzór archeologiczny i przyrodniczy. Bieżąca obsługa geodezyjna.
28.09 do 04.10.2020

Na przełomie wrzesień / październik w okresie 28.09 do 04.10.2020 r. zrealizowano:

Prace drogowe
Inwentaryzacja wykonanych robót oraz tyczenie;
Profilowanie w. mrozoochronnej z zagęszczeniem 11+860 – 12+030; 12+090 – 12+800;
Odhumusowanie terenu PZ -14a str. płd. – najazd za obiektem;
Magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną;
Doprowadzenie gruntu do zaprojektowanej grupy nośności: km 22+500 - 23+900;
Wykop: km 26+000 - 26+300, 29+600 - 30+500;
Wykop rowu: km 29+050 - 30+000;
Nasyp: PZ 19a;
Nasyp: km 26+225 -26+600, 27+575-27+825, 28+000 - 28+180, 28+375 - 28+825, 29+225 - 29+552;
Karczowanie po wycinkach wykonanych przez GDDKiA – Węzeł Żary;
Wymiana gruntu km 26+700, 26+800;

Prace mostowe
WA-21 – Wykonanie ścianki berlińskiej na obiekcie;
PZ-19a – Roboty ciesielskie i zbrojarskie segment skrajny i segment środkowy – podpora 2;
PZ-19a – Profilowanie terenu pod wykonanie warstwy wyrównawczej na podporze 1;
PZ-26a – Wbijanie pali prefabrykowanych na podporze 1 i 2.

Roboty Branżowe
Zgrzewanie rur do przepustu kablowego 2X225 w km 32+470;
Dostawy słupów wraz z fundamentami do przebudów linii sN w km 15+130, 19+270, 20+260, 24+685, 32+470

Stały nadzór archeologiczny i przyrodniczy. Bieżąca obsługa geodezyjna.
21.09 do 27.09.2020

W miesiącu wrzesień w okresie 21.09 do 27.09.2020 r. zrealizowano:

Prace drogowe
Inwentaryzacja wykonanych robót oraz tyczenie;
Rozbiórka i zasypanie przepustów w km 20+600 i 21+550;
Wykonanie ulepszonego podłoża - stabilizacja cementem Rm 2,5MPa odc. km: 20+760 - 21+020;
21+020 - 21+520; 21+520 - 21+875; 21+875 - 22+405;
Magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną;
Odhumusowanie: PZ19a (południe);
Doprowadzenie gruntu do zaprojektowanej grupy nośności: km 25+700 - 26+600;
Wykop: km: 26+000 - 26+300, 29+600 - 30+500;
Wykop rowu: km: 29+050 - 30+000;
Nasyp: PZ 19a, ZR28 Nasyp: km: 25+000 - 25+180, 26+225 -26+600, 27+575-27+825, 28+000 - 28+180,
28+375 - 28+825, 29+225 - 29+552;
Karczowanie po wycinkach wykonanych przez Lasy Państwowe km 24+800;
Wymiana gruntu km 26+000, 26+800;
Stabilizacja podłoża km 24+900-25+600, 22+405 — 22+535;
Wykonanie warstwy mrozoochronnej km 33+050-33+760.

Prace mostowe
Obiekt PZ-14a Roboty zbrojarskie i ciesielskie segment skrajny i segmenty środkowe - podpora 2;
Obiekt PZ-19a Roboty ciesielskie i zbrojarskie segment skrajny i segment środkowy - podpora 2;
Obiekt PZ-19a podpora 2 Skuwanie głowic pali;
Obiekt PZ-19a podpora 1 Ścinanie pali na obiekcie;
Obiekt PZ-26a Wbijanie pali prefabrykowanych na podporze 1 i 2.

Roboty Branżowe
Wbijanie pali prefabrykowanych na podporze 1 i 2 na obiekcie PZ-26a;
Przewiert sterowany, montaż przepustu kablowego 1x110 w km 24+685 łącznica PŁ Węzła Żary;
Przewiert sterowany, montaż przepustu kablowego 2x225 km 15+30 oraz 19+270.

Stały nadzór archeologiczny i przyrodniczy. Bieżąca obsługa geodezyjna.
14.09 do 20.09.2020

W miesiącu wrzesień w okresie 14.09 do 20.09.2020 r. zrealizowano:

Prace drogowe
Inwentaryzacja wykonanych robót + tyczenie;
Wykop rowu km 19+200-19+400; 19+400-19+700; 14+700-14+950; 21+300-21+500; 21+700-22+200;
Wykonanie ulepszonego podłoża – stabilizacja cementu Rm 2,5Mpa odc. km: 17+310-17+560; 18+900-19+300; 19+300-19+500; 19+500-19+690; 19+690-20+000; 20+000-20+220;
Magazynowanie materiału na warstwę mrozoochronną;
Odhumusowanie: PZ19a (południe);
Doprowadzenie gruntu do zaprojektowanej grupy nośności: km 25+200-25+620;
Wykop: km 26+000-26+300; 29+600-30+500;
Wykop rowu: km 25+200-25+300;
Nasyp: PZ 19a, ZR28;
Nasyp: km: 25+00-25+180; 26+225-26+600; 27+575-27+825; 28+000-28+180; 28+375-28+825; 29+225-29+552.

Prace mostowe
Obiekt WA-24 oraz WA-25 Roboty zbrojarskie fundamentów;
Obiekt PZ-19a podpora 2 Skuwanie głowic pali;
ObiektPZ-14a podpora 2 Roboty zbrojarskie i ciesielskie segment skrajny i segmenty środkowe;
Obiekt PZ-19a podpora 1 Roboty ziemne pod fundamenty;
Obiekt PZ-19a podpory nr 2 Beton podkładowy pod fundamenty;
Obiekt PZ-26a podpora 1 i 2 Wbijanie pali prefabrykowanych.

Roboty Branżowe
Analiza dokumentacji projektowej w tym weryfikacja warunków technicznych.

Stały nadzór archeologiczny i przyrodniczy. Bieżąca obsługa geodezyjna.
31.08 do 06.09.2020

W miesiącu sierpniu w okresie 31.08 do 06.09.2020 r. zrealizowano:

Prace drogowe
Tymczasowo wstrzymano roboty ziemne z uwagi na intensywne deszcze. Dokonano inwentaryzacji wykonanych robót oraz tyczenie;
Wykonanie ulepszonego podłoża – stabilizacja cementem Rm 2,5Mpa odc. km-14+270 – 14+550; 14+180 – 14+270; 15+400; 15+530 – 15+880; 15+880 – 16+260; 16+260 – 16+390;
Magazynowanie materiału na warstwę mrozoodporną;
Zabezpieczenie drzew, zagajników i krzewów na okres wykonywania robót;
Osuszanie wierzchniej warstwy podłoża oraz odpompowywanie wody z koryta;
Odhumusowanie: południowy nasyp PZ 26a (w trakcie);
Osuszanie podłoża i jezdni południowej: 28+750 – 29+000;
Wykop: 26+800 – 26+900;
Nasyp: 27+575 – 27+825, 28+000 – 28+180;
Wymiana gruntu: 28+400 – 28+600.

Prace mostowe
Obiekt WA-25 Roboty ciesielskie i zbrojarskie fundamentów;
Obiekt WA-24 Roboty zbrojarskie fundamentów;
Obiekt PZ-14a Roboty zbrojarskie i ciesielskie, segment środkowy i segmenty skrajne – podpora 1;
Obiekt PZ-14a Roboty zbrojarskie, segment skrajny – podpora 2;
Obiekt PZ-19a Roboty ziemne pod fundamenty – podpora 2.

Roboty Branżowe
Wykonanie pomiarów Laboratorium na OUA;
Stały nadzór archeologiczny i przyrodniczy.
24.08 do 30.08.2020

W miesiącu sierpniu w okresie 24.08 do 30.08.2020 r. zrealizowano:

Prace drogowe
Roboty ziemne wykopy. Załadunek humusu z wywozem, profilowanie warstwy KRZ 15+200-16+700; 17+200-18+700; 19+200-21+200;
Inwentaryzacja wykonanych robót + tyczenie;
Wykop + profilowanie podłoża w wykopie: km 18+600-18+900; 20+250-20+600;
Wykonanie ulepszonego podłoża - stabilizacja cementem Rm 2,5MPa odc. km 12+520-13+620, 14+550-15+500;
Przestawienie ogrodzenia głównego na czas trwania robót;
Profilowanie warstwy KRZ: 25+700-26+500;
Wykop: 23+650-23+800;
Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża: 27+825-28+000;
Wykop: 26+600-27+000.

Prace mostowe
Obiekt WA-25 Zbrojenie fundamentu;
Obiekty WA-24 oraz PP-23 Wykonanie warstwy wyrównawczej;
Obiekt PZ-14a Deskowanie i zbrojenie fundamentu na podporze 1 obiektu;
Obiekt PZ-14a Skuwanie głowic pali na podporze 2 obiektu;
Obiekt MA-27 Deskowanie i zbrojenie płyty dennej obiektu;
Obiekt PZ-19a Wbijanie pali prefabrykowanych na podporach nr 1.

Roboty Branżowe
Montaż układu pomiarowo – rozliczeniowego w stacji transformatorowej OUA Żary przez ENEA S.A;
Uruchomienie transformatora, podłączenie przyłącza Laboratorium Polowego GDDKiA.
18.08.2020

W zakresie prac mostowych wykonywane są wykopy pod fundament oraz wykonywany jest fundament, trwa również wbijanie pali na obiektach. Równocześnie w zakresie prac drogowych trwają roboty ziemne, wykonywana jest rozbiórka istniejącej nawierzchni betonowej oraz istniejących przepustów.
03.08.2020

Aktualnie trwają prace związane z odhumusowaniem terenu oraz rozbiórka nawierzchni betonowej i roboty ziemne po rozebraniu nawierzchni. Prowadzone są badania laboratoryjne podłoża pod nasyp. Trwają roboty związane z wykonaniem Pali na obiekcie.
23.04.2020

W dniu 23.04.2020 rozpoczęto rozbiórkę istniejącej nawierzchni.
09.04.2020

W dniu 09.04.2020 Wykonawca Robót Budowlanych rozpoczął roboty związane ze ściąganiem warstwy humusu.
16.03.2020 - Zakończenie okresu zimowego

16 marca zakończył się okres zimowy i rozpoczęły się prace na placu budowy.
09.01.2020 - Przekazanie placu budowy Wykonawcy

W obecności Inżyniera Kontraktu, Zamawiający przekazał protokolarnie Wykonawcy plac budowy.
14.11.2019 - Podpisano umowę na przebudowę A18

Podpisano umowę na przebudowę i dostosowanie 22 kilometrów drogi krajowej nr 18 do parametrów autostrady. Jest to odcinek, który zaczyna się w okolicach węzła Żary Zachód w stronę Wrocławia a kończy blisko 4 km przed węzłem Iłowa. Zakończenie robót planowane jest w II połowie 2022 roku.

Zakres inwestycji

Zadaniem Wykonawcy będzie realizacja robót budowlanych na południowej jezdni obecnej DK18 wraz z budową węzła autostradowego Żary (przebudowa elementów istniejącego węzła typu półkoniczyna) oraz budową obiektów inżynierskich (trzy wiadukty, trzy przejścia dla zwierząt nad autostradą, most oraz przejście pod autostradą). Podstawą kalkulacji kosztów przez oferentów był projekt budowlany wraz z jego uszczegółowieniem, czyli projektem wykonawczym, przedmiar robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

Umowa o wartości ponad 250 mln zł została podpisana z konsorcjum firm:
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA (lider) oraz MIRBUD (partner).

Podpisano pierwszą umowę na przebudowę A18

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/